Abbreviation-ISSN – Jugoslawien, Kroatien, Macedonien

Abbreviation-ISSN – Jugoslawien, Kroatien, Macedonien

Zeitschrift

Abbreviation

ISSN

Acta Entomologica Jugoslavica

Acta Entomol. Jugosl.

0350-5510

Acta Entomologica Serbica

Acta Entomol. Serbica

0354-9410

Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium

Acta Mus. Macedonici Sci. Nat.

0583-4988

Archives of Biological Sciences

Arch. Biol. Sci.

0354-4664

Fragmenta Balcanica

Fragm. Balc.

0015-9298

Natura Croatica

Nat. Croat.

1330-0520

Periodicum biologorum

Period.Biol.

0031-5362

Priroda

Priroda

0351-0662